1

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ

170

ਪ੍ਰਸ਼ਨ

6

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ

114

ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ -ਪੱਤਰ

0

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

115

ਮੈਂਬਰ

Party Wise Representation

Party Wise Women Member Strength